ผลิตภัณฑ์ของ ธอส. ในงาน Smart SME Expo 2017

ชื่อบริษัท                :              ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

รูปแบบสินค้า         :               บริการสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไป

บูธหมายเลข          :               C14

รายละเอียด           :

 • เพื่อเป็นการสร้างโอกาส “ทำให้คนไทยมีบ้าน” ตามพันธกิจของธนาคาร พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์ และยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชน
 • ธอส.จึงได้ร่วมอออกบูธในงาน Smart SME Expo 2017 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29  มิถุนายน 2560 – 2 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค       เมืองทองธานี โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยไปให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของธนาคาร ประกอบด้วย
 • สินเชื่อบ้าน “FOR HOME”
 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ ปีที่ 1-2 เท่ากับ 2.90% ต่อปี
 • ปีที่ 3 ดอกเบี้ยเท่ากับ 4.50% ต่อปี
 • ที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้
 • ลูกค้าสวัสดิการ คิดอัตราดอกเบี้ย เท่ากับ MRR-00% ต่อปี
 • ลูกค้ารายย่อยทั่วไป คิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR-50% ต่อปี
 • กรณีซื้ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัย เท่ากับ MRR ** อัตราดอกเบี้ย MRR ธอส.ปัจจุบันเท่ากับ 6.75% ต่อปี **
 • พิเศษ!! ยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ (1% ของวงเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติ) และค่าจดทะเบียนจำนอง (0.50% ของวงเงินกู้ตามสัญญากู้เงิน)
 • ให้กู้เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม ไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น และซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยพร้อมกับกู้เพื่อซื้อ หรือ ไถ่ถอนจำนอง
 • ติดต่อยื่นคำขอกู้ และทำนิติกรรมภายในวันที่ 29 กันยายน 2560 หรือภายใต้กรอบวงเงินที่ธนาคารกำหนด (10,000 ล้านบาท)

“โครงการแอพพลิเคชั่น “คนไทยมีบ้าน : Home for All”

 • ให้บริการประชาชนที่มีความประสงค์กรอกแบบสำรวจความต้องการที่อยู่อาศัยกับแอพพลิเคชั่น คนไทยมีบ้าน
 • ผู้ที่ตอบแบบสำรวจจะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-นามสกุล อายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน วงเงินสินเชื่อที่ต้องการ ความสามารถในการผ่อนชำระสินเชื่อ วัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อ ช่วงเวลา(ปี)ที่ต้องการมีบ้าน รวมถึงทำเลที่อยู่อาศัยที่ต้องการ
 • เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนจะได้รับรหัส หรือ QR Code สำหรับนำมาติดต่อกับธนาคารเพื่อขอรับผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่เหมาะสม สิทธิพิเศษเพื่อการมีบ้านในอนาคต หรือคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่ ธอส.ทุกสาขาทั่วประเทศ

 

โครงการ ธอส. โรงเรียนการเงิน

 • เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญในการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) ให้กับประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้มีรายได้น้อย
 • ธนาคารจึงได้จัดทำโครงการ ธอส. โรงเรียนการเงิน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างวินัยการเงิน และเตรียมความพร้อมในการเข้าถึงสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ
 • โดยลูกค้าจะได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของธนาคาร เพื่อเตรียมความพร้อมด้านเอกสาร แนวทางการปฏิบัติในการขอสินเชื่อ
 • อาทิ ลูกค้าที่ประกอบอาชีพประจำหรืออาชีพอิสระ ซึ่งไม่สามารถแสดงหลักฐานแหล่งที่มาของรายได้ เจ้าหน้าที่จะแนะนำให้จัดทำสมุดบัญชีรับ-จ่ายรายวัน ตามแบบฟอร์มที่ธนาคารกำหนดไม่น้อยกว่า 9 เดือน พร้อมกับเปิดบัญชีเงินฝาก และฝากเงินอย่างสม่ำเสมอเพื่อนำมาแสดงเป็นหลักฐานแสดงการมีอยู่ของรายได้ แนะนำการจัดเก็บหลักฐานเพื่อแสดงที่มาของรายได้ อาทิ ใบเสร็จรับเงิน สัญญาเช่าแผงค้าขาย เป็นต้น
 • ลูกค้าตามโครงการ ธอส. โรงเรียนการเงิน เมื่อปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด จะมีโอกาสยื่นคำขอสินเชื่อกับธนาคารต่อไป

เว็บไซต์                 :               http://www.ghbank.co.th/

faceboook      :          https://web.facebook.com/ghbank/

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *