ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรม Business Service Center (BSC)

เป็นหน่วยงานภายใต้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการข้อมูลสารสนเทศ และบริการปรึกษาแนะนำเบื้องต้น โดยมุ่งเน้นข้อมูลทางอุตสาหกรรม โอกาสทางธุรกิจโอกาสการลงทุน และการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) วิสาหกิจชุมชน ผู้ต้องการเริ่มต้นธุรกิจ และบุคคลทั่วไปที่สนใจขอรับบริการ โดยศูนย์ BSC ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่และที่ปรึกษาที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อให้บริการ

บริการปรึกษาแนะนำเบื้องต้น (Business Advisory)

จัดทีมที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ อาทิ การบริหารจัดการ การผลิตการตลาด เทคโนโลยี การเงินการบัญชี การชี้ช่องโอกาสทางธุรกิจและอื่นๆ ไว้บริการให้คำปรึกษาแนะนำที่ ศูนย์BSC14 แห่งทั่วประเทศ หรือเพื่อความสะดวกสามารถขอรับบริการผ่านระบบ Call Center หรือทางเว็บไซต์ที่ http://bsc.dip.go.th โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

  1. การวางแผนธุรกิจ (Business Planning)

สำหรับผู้ที่อยากดำเนินธุรกิจ แต่ยังไม่มีแนวคิด ศูนย์ BSC ได้จัดเตรียมข้อมูลธุรกิจดาวรุ่งที่น่าสนใจ ตัวอย่างแนวคิดทางธุรกิจ และฐานข้อมูลธุรกิจที่น่าสนใจ การประเมินตนเองด้านความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อเป็นแนวคิดการเริ่มต้นธุรกิจและเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเริ่มต้นธุรกิจและการลงทุน

  1. การเริ่มต้นธุรกิจ (Business Start-up)

สำหรับผู้ที่เริ่มต้นธุรกิจ ศูนย์BSC ได้จัดเตรียมข้อมูลรูปแบบการจัดตั้งธุรกิจ ตัวอย่างแผนธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงข้อมูลที่สำคัญจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นธุรกิจ โดยศูนย์ BSC ได้จัดให้มีที่ปรึกษาเพื่อให้ความช่วยเหลือจนสามารถลงมือปฏิบัติได้จริง

  1. การเพิ่มศักยภาพธุรกิจอุตสาหกรรม (Business Improvement)

ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมที่ต้องการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน โดยการเพิ่มศักยภาพการประกอบการในด้านต่างๆ อาทิ การผลิต การบริหารจัดการ การพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาด้านอื่นๆ ศูนย์BSC ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำข้อมูลรายละเอียดโครงการต่างๆ ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของธุรกิจอุตสาหกรรม รวมถึงการแนะนำในการสมัครเข้าร่วมโครงการ

  1. ห้องสมุดอุตสาหกรรม (Business Library)

ห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นแหล่งการเรียนรู้และการบริการฐานข้อมูลเชิงวิชาการด้านอุตสาหกรรม สถิติ ความเคลื่อนไหวทางธุรกิจอุตสาหกรรม และสารสนเทศที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรม SMEs และวิสาหกิจชุมชนแบบครบวงจรตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นน้ำถึงอุตสาหกรรมปลายน้ำ โดยได้จำแนกข้อมูลไว้บริการออกเป็น 4 ประเภท คือ หนังสือ วารสาร บทความทางวิชาการ และสิ่งไม่ตีพิมพ์ โดยสามารถเข้ารับบริการได้ที่หน่วยงานของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมทุกแห่งทั่วประเทศ และเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านทางเว็บไซต์ http://library.dip.go.th

  1. ความร่วมมือระหว่างประเทศ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานของต่างประเทศ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ด้านธุรกิจอุตสาหกรรม อาทิ ญี่ปุ่น เกาหลี รัสเซีย อิหร่าน และศรีลังกา เป็นต้น ซึ่งเป็นโอกาสสร้างความเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการ รวมถึงการสร้างและประสานความร่วมมือภาครัฐของไทยและประเทศต่างๆอีกด้วย

Mobile Application สำหรับ SMEs

1.DIP Business Plan

แอพพลิเคชั่นDIP Business Plan พัฒนาขึ้นเพื่อให้ทุกธุรกิจสามารถวางแผนโครงการธุรกิจของตัวเองได้ โดยการบันทึกข้อมูลทางบัญชีต่าง ๆ ที่ถูกใช้เป็นมาตรฐานในการวางแผนธุรกิจ ซึ่งจะสามารถวัดผลของโครงการธุรกิจเป็นด้านต่าง ๆ ทำให้ทราบถึงความคุ้มค่าของผลตอบแทน งบการเงิน และสามารถนำแผนธุรกิจไปใช้ต่อยอดได้

2.Money Flow

แอพพลิเคชั่นสำหรับบันทึกบัญชีรายรับและรายจ่ายทางการเงิน ทั้งส่วนตัวและส่วนกิจการ โดยใส่ข้อมูลรายวันทุกครั้งที่มีกิจกรรมทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นรับหรือจ่าย เช่น จำนวนเงิน, วันที่, เลือกหมวด (ส่วนตัว/กิจการ), ประเภทบัญชี (รับ/จ่าย), ประเภทเงิน (เงินสด/โอน/บัตรเครดิต/เช็ค) โดยสามารถแสดงรายงานสรุปได้หลายรูปแบบ (รายวัน/เดือน/ไตรมาส/ปี/ระบุช่วงเวลา) แสดงผลเป็นกราฟวงกลมพร้อมทั้งบันทึกเป็น PDF หรือสั่งพิมพ์ผ่านเครื่องพิมพ์ Wi-Fi ได้ทันที

3.Stock Flow

แอพพลิเคชั่นสำหรับควบคุมสต็อคสินค้าสำหรับธุรกิจที่ซื้อมาขายไป ประกอบด้วย ระบบข้อมูลผู้ใช้งาน ระบบข้อมูลสินค้า ระบบฐานข้อมูลรับเข้าจ่ายออก โดยการรับเข้าจากการซื้อ การจ่ายออกจากการขาย โดยสามารถแสดงรายงานสถานะสินค้าคงคลัง รายงานรับเข้า/จ่ายออกสินค้า ระบบสำรองและกู้คืนข้อมูล พร้อมทั้งสามารถพิมพ์รายงานได้โดยตรงผ่านทางเครื่องพิมพ์ Wi-Fiได้ทันที

4.Billing Flow

แอพพลิเคชั่นจัดทำใบเสร็จรับเงิน เหมาะสำหรับธุรกิจ (SME) ขนาดเล็กเพียงกรอกข้อมูลพื้นฐานของผู้ประกอบการ ข้อมูลสมาชิก ข้อมูลสินค้า/บริการ และข้อมูลโปรโมชั่น จากนั้นสามารถจัดทำใบเสร็จรับเงินได้อย่างง่ายดาย สามารถแสดงรายงานสรุปได้หลายรูปแบบ (รายวัน/เดือน/ไตรมาส/ปี/ระบุช่วงเวลา) และรายงานภาษีขาย รวมถึงการค้นหาในรูปแบบต่าง ๆ โดยสามารถแสดงผลเป็นกราฟวงกลม รวมถึงสามารถบันทึกเป็น PDF และสั่งพิมพ์ผ่านเครื่องพิมพ์ Wi-Fi ได้ทันที

5.Business Evaluation

แอพพลิเคชั่นสำหรับประเมินผลการดำเนินงานและผลการประกอบธุรกิจ SMEs พัฒนาขึ้นเพื่อให้ SMEs ทราบถึงจุดเด่นและจุดด้อยของธุรกิจ โดย SMEs สามารถประเมินผลด้วยตนเองผ่านแอพพลิเคชั่น โดยบันทึกการประเมินผลและเปรียบเทียบคะแนนกับธุรกิจอื่น ๆ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *